תקנון


1.  כללי1.1.ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המשותף של ידיעות אינטרנט ושלמה פסגה בע"מ השייכת לקבוצת שלמה (להלן: "האתר" ו "ידיעות"ֹֹֹֹֹֹ ו "שלמה" בהתאמה) . לידיעתך האתר מופעל ומנוהל על ידי שלמה. אנא קרא/י התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר. יובהר, כי השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.1.2.מטרת האתר הינה מסירת מידע כללי למשתמשים באתר בכל הנוגע לכלי רכב המוצעים לחכירה ו/או למכירה על ידי שלמה. מובהר בזאת כי חכירה ו/או מכירה של רכבים אינה נעשית בפועל באתר.1.3.ידיעות ו/או שלמה שומרות לעצמן את הזכות שלא להתקשר עם משתמש, אשר השאיר את פרטיו כמפורט בסעיפים 3.1.1 ו- 3.1.2 בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ומבלי שיהא עליהן לנמק את סיבתם.1.4.ידיעות ושלמה שומרות לעצמן את הזכות לתקן ו/או לשנות ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כמפורט בסעיף זה, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי  וזאת לאחר פרסום השינוי כאמור בתקנון המופיע באתר.1.5.בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.1.6.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.1.7.למען הסר ספק יובהר, שאין בהוראותיו של תקנון זה בכדי לשמש תחליף לייעוץ משפטי.2.      שימוש באתר2.1.השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות ידיעות ושלמה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות ושלמה בגין השימוש באתר, ובגין התכנים המוצגים באתר.2.2.המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי.2.3.על המשתמש באתר, חל איסור מוחלט, לבצע בו שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או לפרסם, בתכנים ובפרסומים שמקורם באתר.2.4.המשתמש מתחייב שאופן השימוש באתר לא יהיה עבור:2.4.1.      ביצוע הזמנה לא מורשה, שקרית או רשלנית.2.4.2.      נקיטת פעולה המעמיסה בצורה בלתי סבירה על האתר או על התשתית הקשורה אליו.2.4.3.      ניסיון לקבלת גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות של ידיעות ו/או שלמה.2.4.4.      ידיעות ו/או שלמה שומרות לעצמן הזכות, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על ידיעות ו/או שלמה כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג'.2.5.המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד כאשר חלקן נלקחו מאתרי היבואנים ועקב מגבלות טכנולוגיות הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים כפי שהם בפועל ולעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, שלמה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את ידיעות ו/או שלמה.2.6.המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין ידיעות ו/או שלמה אחראיות לכל מידע מכל סוג שהוא המצוי באתרים המקושרים לאתר, ככל שישנם, לרבות מידע מסחרי וכי לידיעות ו/או לשלמה אין כל שליטה עליהם, וכי כל הסתמכות על האתרים המקושרים הנה אך ורק באחריות המשתמש.2.7.אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שידיעות ו/או שלמה אינן אחראיות לתנאי השימוש באתרים אחרים, ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם והשימוש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.   3.     מסלולי רכישת/ חכירת רכב3.1.באתר מוצעים למכירה מגוון של רכבים "חדשים 0 ק"מ" (מבעלות קודמת של חברת ליסינג), רכבים משומשים וכן מוצעים מגוון רכבים לחכירה באמצעות עסקת ליסינג פרטי תפעולי.3.1.1. ככל והמשתמש יהיה מעוניין להזמין רכב באמצעות מסלול זה, הוא ימסור את שמו ושם משפחתו ומספר הטלפון שלו ונציג מכירות מטעם שלמה יחזור אליו טלפונית.3.2.למען הסר ספק, המשתמש מצהיר שידוע לו שביצוע הזמנה באתר הן במסלול "האון ליין" והן ב"מסלול הרגיל", כמפורט לעיל, לא יהוו אסמכתא לרכישת רכב או להחכרתו ולמשתמש לא תהא כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.3.3.ידוע למשתמש שככל והוא יהיה מעוניין לרכוש את הרכב או להחכירו עליו יהיה לחתום על הסכם מכירה ו/או חכירה (להלן: "ההסכם") על כל המשתמע מכך. למען הסר ספק, מובהר שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפורט באתר להסכם, יגבר האמור בהסכם.3.4.ככל והמשתמש יחליט שלא להמשיך את הליך הזמנת הרכב ולחתום על הסכם כמפורט לעיל, הזמנתו תבוטל באופן אוטומטי בתוך ארבעה (4) ימים מיום רישומו באתר.3.5.יובהר שמאגר הרכבים מתעדכן מעת לעת והרכבים המוצעים באתר, נמצאים פיזית במרכזי המכירה של שלמה הפרוסים במוקדי המכירה של שלמה ברחבי הארץ בהתאם לפירוט שניתן באתר.3.6.למען הסר ספק יובהר, כי הרכבים המוצעים, יוצגו למשתמש בסניף הקבוע באתר, וככל שהמשתמש יבקש לשנע את הרכב, האמור יהא על חשבונו ובהתאם למחירון שלמה.4.     מחירים ואמצעי תשלום4.1.המחיר בו יחויב המשתמש בגין הרכב הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידיעות ו/או שלמה שומרות לעצמן את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.4.2.יודגש, כי הגשת פרט שיקרי, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים ולעונשים הצפויים בחוק, ולידיעות ו/או לשלמה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים שקריים ו/או חלקיים ו/או פרטים לא  מדויקים.5.     קופונים5.1.ידיעות ו/או שלמה יעניקו מעת לעת ועל פי שיקול דעתן קופון הטבה לרכישה ו/או להחכרת רכב, בכפוף לתנאים כדלקמן.5.2.בכדי לקבל את ההטבה המוצעת באתר, על המשתמש להזמין מראש את הקופון, בהתאם לתנאים המצוינים באתר.5.3.קופון הינו לשימוש חד פעמי ובעל תקופת מימוש מוגדרת. במידה והקופון לא נוצל עד למועד הקבוע בו, הוא יבוטל וידיעות ו/או שלמה לא תשיב למשתמש את עלות רכישת ההטבה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.5.4.הקופון מקנה הנחה ברכישת ו/או חכירת רכב באמצעות הזמנה במסלול "האון ליין" בלבד.5.5.יודגש שניתן לממש אך ורק קופון אחד בקשר לכל רכב שמוחכר ו/או נרכש על ידי המשתמש, ולא ניתן יהא לפצל את מימוש הקופון לכמה רכישות שונות.5.6.הקופון הנו הטבה למשתמשי האתר, ואינו מהווה אמצעי תשלום ולבדו אינו מזכה בהנחה ו/או הטבה כלשהי, ולא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין השובר.5.7.ניתן לממש את הקופון בצירוף חשבונית הקנייה המקורית המעידה על רכישה בהתאם לתנאי תקנון זה ולאתר.6.      קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע6.1.האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות ידיעות ו/או שלמה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה של שלמה.6.2.אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.6.3.הינך מתחייב שלא להעביר אל האתר בכל דרך שהיא חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם ניתנה הסכמת שלמה לכך, בכתב ומראש, ואך ורק במידה וקיבלת לשם כך את רשותו של בעל זכות היוצרים מראש בכתב.6.4.נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה יחול עליך, המשתמש באופן בלעדי.6.5.המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה.6.6.המידע בדבר פרטיך, הנמסר על ידי המשתמש באתר, ככל שימסרו על ידו, ישמר בשרתי שלמה. שלמה לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו שלמה ו/או האתר ו/או ידיעות יעמדו בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.6.7.בעת השימוש באתר יכול שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו.6.8.לידיעת המשתמש - 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש בהם לצפות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, ושלמה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.6.9.המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי שלמה עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של שלמה, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.7.     אחריות7.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל -7.2. ידיעות ושלמה עושות ככל שביכולתן לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתן להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.7.3. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי ידיעות ו/או שלמה יהיו פטורות מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, תוצאת שימוש המשתמש באתר המקושר אל אתר זה, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו או גניבה.7.4. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי ידיעות ו/או שלמה יהיו פטורות מכל נזק ישיר, עקיף, כשיגרם מגורמים שאינם בשליטת ידיעות ו/או שלמה לדוגמא אך לא רק: וירוסים, נפילת שרתים וכיוצ"ב.8.     דיוור8.1. באישור המשתמש את תנאי התקנון מאשר המשתמש לשלמה לשלוח אליו, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע פרסומי ושיווקי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים.8.2. המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו לשלמה יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל שלמה ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של שלמה העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים או השיווקיים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.8.3. המשתמש מסכים ששלמה תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגרי המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה בקשר למשתמש, לחברות הנמנות על קבוצת שלמה SIXT, וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים ולרבות לצרכי דיוור ישיר, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.8.4. למען הסר ספק, המשתמש יהיה רשאי להודיע לשלמה בכתב על רצונו שלא לקבל דיוורים ושלמה תמנע מלדוור את המשתמש החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.